Lisa Müller

SOKO Donau - Staffel 11 / 13 - 15
TV, 2015, A/D
Erhard Riedlsperger


Susanne Quendler
Lisa Müller
Florian Hödl
Johannes Berkovc

Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema