Hansjörg Mikesch

Zigeunerhexe
Kino, 2011, HR/AT
Tomislav Zaja

Ogris Films

Hansjörg Mikesch

Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema