Peter Hofmann

Der Winzerkönig
TV, 2009, A/D
walter/michi/claudia Bannert/Riebl/Jüptner

DOR-film

Peter Hofmann
Andreas Gombotz
Ingrid Leibezeder

Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema