Stephan Würzl

Brüder III - Auf dem Jakobsweg
TV, 2005, A
Wolfgang Murnberger


Stephan Würzl
Martina List
Christine Ludwig
Andrea Winna
IMDb


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema