Hans Jager

Freundschaft
Kino, 2006, A
Rupert Henning


Hans Jager
Gerhard Ölz
Andreas Gombotz
Michaela Kovacs
Elisabeth Nagl
IMDb


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema