Hans Jager

Die Abstauber
TV, 2010, A/D
Wolfgang Murnberger

MR-Film

Hans Jager
Peter Hofmann
Andreas Gombotz
Martina List
Tung-Ying Liu
Julia Reinhartshuber
Ramona Hirt

Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema