Anna Fritsch

TATORT - Grenzfall
TV, 2014, A/CZ
Rupert Henning


Daniel Steinbach
Fiona Brady
Florian Hödl
Johannes Berkovc
Tung-Ying Liu
Andrea Sommer
Anna Fritsch
IMDb


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema