Anna Zeitlhuber

Last update 02. 06. 2019
FILMOGRAPHY
Year
Title
Director

2020
C. Boss & P. Stennert
tv

Year
Title
Director

2019
P. Koch
tv

2019
U. Dag
tv

2018
R. Dornhelm
tv

2018
J. Hausner
kino

2018
C. Boss & P. Stennert
tv

2017
N. Leytner
tv

2015
A. Prochaska
tv

2015
V. Hitz
kino

2013
U. Egger
tv

Year
Title
Director

2017
M. Schleinzer
kino

2016
M. Kreutzer
tv

2016
R. Dornhelm
tv

Year
Title
Director

2016
K. Mückstein
kino

2016
S. Ruzowitzky
kino

2014
D. Schalko
tv

2014
E. Core
kino

OTHER PROJECTS
Year
Title


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema