Theresa Kopf

Silent Resident / Weisse Lilien (ehem. Yoon)
Kino, 2006, A/L/D
Christian Frosch


Andrea Schratzberger-Schindelar
Hubert Klausner
Elisabeth Kisela
Alfred Mayerhofer
Theresa Kopf

Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema