Andrea Sommer

Last update 11. 03. 2019
FILMOGRAPHY
Year
Title
Director

2020
C. Boss & P. Stennert
tv

2018
T. Endemann
tv

Year
Title
Director

2019
H. Sicheritz
tv

2019
A. Schmied
kino

2019
W. Murnberger
tv

2018
W. Murnberger
tv

2018
C. Boss & P. Stennert
tv

2017
C. Frosch
kino

2017
W. Murnberger
tv

2016
W. Murnberger
tv

2016
W. Murnberger
tv

2016
R. Henning
tv

2015
M. Ostrowski & Köpping
kino

2015
W. Murnberger
tv

2014
R. Henning
tv

2014
W. Murnberger
kino

2013
K. Windfeld
tv

2012
W. Murnberger
tv

2012
W. Murnberger
tv

2012
A. Kopriva, M. Riebl
tv

Year
Title
Director

Year
Title
Director

2012
W. Murnberger
tv


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema