Hannah Hoffmann

Tatort - Baum fällt
TV, 2018, A
Nikolaus Leytner

Graf Film

Christine Egger
Teresa Prothmann
Hannah Hoffmann

Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema