Birgit Hutter

Ignaz Semmelweis - Arzt der Frauen
TV, 1987, D/A
Michael Verhoeven

Sentana Filmproduktion GmbH

Friedrich Hollergschwandtner
Birgit Hutter
Irene Houf
IMDb


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema