Birgit Hutter

Tödlicher Umweg
TV, 2003, A/D/UK
Curt M. Faudon


Hans Jager
Agnes Rettenbacher
Angelika Brendinger
Peter Hofmann
Andreas Gombotz
Birgit Hutter
IMDb


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema