Sebastian Thanheiser

Steirerkind
TV, 2017, A/D
Wolfgang Murnberger

Allegrofilm

Maria Gruber
Teresa Prothmann
Goldmund Friedl
Martina List
Tung-Ying Liu
Andrea Sommer

Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema