Sebastian Thanheiser

SOKO Donau - Staffel 2
TV, 2006, A
M. Bielawa, A. Wiedl, F. Schott, A. Gosewinkel


Michael Drexler
Uta Maria Wiegele
Stephan Würzl
Florian Hödl
Gerda Winnisch
IMDb

Projektbeschreibung:

6 Folgen als Aussenrequisiteur


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema