Sebastian Thanheiser

Weißblaue Geschichten - Staffel 11
TV, 2006, A/D
Helmut Förnbacher

Lisa Film

Michael Drexler
Sebastian Thanheiser
Stephan Würzl
Elisa Schmidt

Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema