Christine Egger

Last update 19. 01. 2020
FILMOGRAPHY
Year
Title
Director

2018
N. Leytner
tv

2018
A. Kopriva
tv

2016
H. Salonen
tv

2014
K. Meeder
tv

2013
R. Bilgeri
tv

2012
H. Barthel
tv

2008
W. Murnberger
tv

2008
W. Murnberger, W. Bannert
tv

2006
R. Hackstock, Michael Pfeifenberger, Sascha Bigler
tv

Year
Title
Director

2012
M. Rosenmüller
tv

2010
M. Alexandre
tv

2009
W. Murnberger
kino

2007
S. Ruzowitzky
kino

2005
G. Kubach
tv

2003
K. Serebrennikov
kino

2003
P. Danquart
kino

2000
L. Lummerstorfer
kino

2000
W. Engelhardt, Holger Barthel
tv

1999
P. Sämann, Walter Bannert
tv

1999
K. Kino
tv

1998
W. Bannert, Gero Erhardt
tv

1997
U. Egger
tv

1996
W. Dickmann
tv

1995
J. Grünler
tv

1993
O. Hirschbiegel & Diverse
tv


Verband Österreichischer FilmausstatterInnen | Austrian Filmdesigners Association | Filmhaus - Spittelberggasse 3 | A - 1070 Wien
Tel. & Fax +43-1- 526 97 41 | e.mail: | www.filmdesigners.at | copyright © VÖF 2013 | webmaster: anema